Obsługa obiektów ppoż

Oferta firmy ANZEM dotyczy również kompleksowego nadzoru p.poż. w obiektach - Inspektor ppoż. / Specjalista ppoż.

W momencie podpisania umowy Inspektor/Specjalista ppoż. przejmuje obowiązki właściciela/zarządcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Do zadań inspektora/specjalisty należą m.in.:

nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie;

prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

prowadzenie obowiązkowych szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników;

wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia;

wykonywanie przeglądów gaśnic, hydrantów i drzwi przeciwpożarowych;

oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi;

doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych;

korespondencja z Państwową Strażą Pożarną;

pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych;

sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie;

kontrola wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych;

powadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;

organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.

Wróć