Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana czasami „instrukcja przeciwpożarowa” lub „instrukcja pożarowa” jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku począwszy od jego odbioru przez Państwową Staż Pożarną.

Wykonanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dostosowane jest do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Wykonana Instrukcja (IBP) zawiera wszystkie elementy wymagane w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innym obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Gdzie jest wymagana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:

- kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 (przeciętnie ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej) - nie dotyczy budynków inwentarskich;

- kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3

- powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

DORADZTWO W TYM ZAKRESIE JEST BEZPŁATNE!!!

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z § 6 pkt. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawierającą:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;

2)  określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3)  sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku;

odległości od obiektów sąsiadujących;

parametrów pożarowych występujących substancji palnych;

występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej;

kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem;

podziału obiektu na strefy pożarowe;

warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych;

miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi;

hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących Instrukcję.

OTRZYMANA PRZEZ PAŃSTWA INSTRUKCJA POSIADA GWARANCJĘ ODBIORU PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ!!!

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kto może opracowywać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego mogą opracowywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, spełniając co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej;

tytuł zawodowy technika pożarnictwa;

wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej;

wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa /Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie/.

 

Kiedy instrukcję należy przekazać do Państwowej Straży Pożarnej?

Instrukcję należy przekazać jeśli dotyczy ona budynku, w którym wymagany jest System Sygnalizacji Pożarowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP należy przekazać dwie części instrukcji:

część pierwsza – warunki ochrony przeciwpożarowej,

część druga – plany graficzne.

Instrukcję przekazuje się do wykorzystania służbowego na potrzeby planowania, organizowania i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja powinna być przechowywana przez właściciela/zarządcę obiektu w miejscu, które zapewnia natychmiastowe wykorzystanie na potrzeby działań ratowniczych.

 

W PRZYPADKU NASZEJ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DBAMY O TO BY INSTRUKCJA ZOSTAŁA PRZEKAZANA DO WŁAŚCIWEGO KOMENDANTA PSP!!!

Wróć