Obsługa obiektów Ppoż

OBSŁUGA OBIEKTÓW P.POŻ.

 

Oferta firmy ANZEM dotyczy również kompleksowego nadzoru p.poż. w obiektach - Inspektor ppoż. / Specjalista ppoż.

 

W momencie podpisania umowy Inspektor/Specjalista ppoż. przejmuje obowiązki właściciela/zarządcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Do zadań inspektora/specjalisty należą m.in.:

- nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie;

- prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

- prowadzenie obowiązkowych szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników;

- wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia;

- wykonywanie przeglądów gaśnic, hydrantów i drzwi przeciwpożarowych;

- oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi;

- doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych;

- korespondencja z Państwową Strażą Pożarną;

- pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych;

- sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie;

- kontrola wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych;

- powadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;

- organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.