Plan ewakuacji

Plany ewakuacji w formie wywieszanych tablic zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku wymagane są w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach. Plan ewakuacji powinien zostać umieszczony w miejscu widocznym, w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego.

 

Innym miejscem gdzie wymagane są plany ewakuacji są muzea. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów
w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia dyrektorzy muzeów zobowiązani są do sporządzenia planów ewakuacji zbiorów.

 

Opracowane plany ewakuacji dla obiektów będące odzwierciedleniem danej kondygnacji zawierają:

- kierunki ewakuacji oraz rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych;

- rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego m.in. hydrantów wewnętrznych, gaśnic, koców gaśniczych;

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi;

- zaznaczone miejsca, w którym się znajdujemy;

- zaznaczone pomieszczenia wraz z ich nazwami;

- wskazane miejsce koncentracji osób ewakuowanych.

 

 

Plany ewakuacji wykonywane są zwykle w formacie A4 lub A3 /w zależności od potrzeb/. Plany dostarczamy w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku, który może być np. zalaminowany, oprawiony w ramkę lub antyramę.

 

 

 

EFEKT KOŃCOWY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB KLIENTA!!!